Print
11 میزان, 1392

در این برنامه، یاوران نیز همانند اشتراک کنندگان هر تیم که منتظر اعلان نتایج آراء مردم بودند و امید داشتند تا مردم آن‌ها را انتخاب کنند، مضطرب و پریشان بودند. به نظر می‌رسید که برخی از یاوران با اعلان نتایج نا امید گشتند

برنامه سوم این هفته یک قدم تا قهرمانی را در ذیل تماشا کنید: