Print
رقابت آواز خوانی بزرگ و بسیار محبوب تلویزیونی

"آواز افغانستان" یک برنامه کاملاً رقابتی تلویزیونی بوده که فارمت اصلی آن از برنامه "آواز هالند" گرفته شده است و هنرمندان مشهور موسیقی افغانستان را به نمایش خواهد گذاشت، کسانیکه به حیث یاور، برای آموزش آواز خوان های با استعداد نسل های آینده کشورها خدمت خواهند کرد.
این برنامه هنرمندان مشهور موسیقی افغانستان را پیش کش خواهد کرد، کسانیکه به حیث داور، برای آموزش آواز خوان های با استعداد نسل های آینده کشورها خدمت خواهند کرد.


فرمت با ابتکار این برنام شامل  4 مرحله ی رقابتی می باشد:

١. گزینش نادیده

٢. نبرد رو در رو
• نبرد رو در رو
• وقفه
• ربایش

٣. حذف بی برگشت

۴. یک قدم تا قهرمانی

١. گزینش نادیده


در مرحله گزینش نادیده، قضاوت یاوران، تنها و تنها بر اساس صدا می باشد نه دیدن.
یاوران اجراهای هر هنرمند را می شنوند اما به لطف کرسی های چرخشی، آنها را نمی بینند.
در صورتی که یاور صدای مورد علاقه ی خود را پیدا کند، دکمه انتخاب را فشار می دهد تا آن اشتراک کننده را برای تیم خود انتخاب کند.
در این مرحله، کرسی یاور می چرخد تا چهره اشتراک کننده انتخاب شده را ببیند. اگر چندین یاور دوکمه را به منظور انتخاب یک آواز خوان فشار دهند، در این صورت قدرت انتخاب به اشتراک کننده داده میشود تا این بار او انتخاب کند که می خواهد با کدام یاور کار کند.
اگر هیچ یک از یاوران دکمه انتخاب را فشار ندهند، در این صورت اشتراک کننده از رقابت حذف خواهد شد.

٢. نبرد رو در رو


• نبرد رو در رو: هنگامیکه تیم ها تکمیل شدند، نبرد رو در رو آغاز میگردد! یاوران بیشترین وقت خویش را برای توسعه آموزش اشتراک کننده های تیم شان، مشوره دادن به آنها، شریک ساختن راز های موفقیت شان و کمک گرفتن از مشاوران مشهور، وقف خواهند کرد.
در مرحله نبرد رو در رو، یاوران دو تن از اعضای تیم خود را برای رقابت با یکدیگر انتخاب میکنند و آنها نیز باید یک آهنگ را در مقابل حضار تالار اجرا کنند.
قضاوت نهایی از سوی یاور صورت میگیرد


• وقفه:  حالا مرحله نبرد رو در رو نیز توسط کرسی چرخشی ارائه داده می شود. مشاور یاور دیگر در کنار او نمی نشیند. بلکه او پشت سر یاور می نشیند. اگر تصمیم گیری برای یاور دشوار باشد، او یک بار دیگر می تواند زنگ انتخاب را فشار دهد و کرسی به طرف مشاور دور خواهد خورد.
سپس مشاور و یاور با یکدیگر بحث خواهند کرد که کدام یک باید برنده نبرد شود

 
• ربایش: بعد از مرحله نبرد رو در رو، یاور باید انتخاب کند که کدام یکی از دو اشتراک کننده به مرحله بعدی این رقابت راه پیدا خواهد کرد.
یاوران دیگر می توانند اشتراک کننده حذف شده را برای تیم خود بربایند.
در این مرحله هر یاور حق دارد تا دو اشتراک کننده حذف شده را برای تیم خود جذب کند و یا برباید.
این قسمت برنامه از حذف یک نامزد خوب در مرحله ابتدایی جلوگیری می کند که به طور معمولی نیز در فارمت نسخه اصلی این برنامه اتفاق افتاده است و موجود می باشد. 

٣حذف بی برگشت: در آخر مرحله نبرد رو در رو، تنها قویترین اعضای تیم هر یاور باقی می مانند و به مرحله حذف بی برگشت راه پیدا میکنند.
اشتراک کننده ها دوباره با یکی از اعضای تیم جوره خواهند شد، اما این بار آنها فقط چند دقیقه قبل از شروع اجرا شان آگاه می شوند که در مقابل چه کسی به رقابت خواهند پرداخت.
هر یک از اشتراک کننده گان آهنگ های مورد علاقه خودشان را انتخاب و به طور جداگانه اجرا می کنند، آن هم در حالیکه رقبای شان اجرای آنها را تماشا کرده و منتظر می مانند. آنها به خاطر اینکه به مرحله یک قدم تا قهرمانی راه پیدا کنند، برای به دست آوردن اطمینان و قضاوت یاورشان رقابت می کنند.
یاور برنده آنها را انتخاب کرده و اشتراک کننده انتخاب نشده، بار سفر به سوی خانه را خواهد بست. 

۴. یک قدم تا قهرمانی


در مرحله یک قدم تا قهرمانی این برنامه، هر هفته بهترین اشتراک کننده گان هر تیم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
بیننده گان تلویزیون برای اشتراک کننده گان مورد علاقه خودشان رأی خواهند داد و هر هفته دو اشتراک کننده با
پایین ترین تعداد رأی از برنامه حذف خواهد شد. 
در اخیر، یکی از اشتراک کننده گان عنوان " آواز" را از آن خود خواهد کرد، و جایزه بزرگ این برنامه را بدست خواهد آورد.